Studia EMLex na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

Europejskie studia leksykograficzne są studiami II stopnia i trwają cztery semestry (120 ECTS).
Prowadzone są wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Károli Gáspár Református Egyetem Budapest (Węgry), Université de Lorraine (Nancy, Francja), Universidade do Minho (Braga, Portugalia), Università degli Studi Roma Tre (Włochy), Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania) oraz Stellenbosch University (Republika Południowej Afryki).

Zajęcia prowadzone są w j. niemieckim i angielskim. W ramach programu studiów studenci doskonalą swoje kompetencje językowe na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego. Studenci niekorzystający ze stypendium Erasmus Mundus nie ponoszą opłat za studia i studiują na zasadach ogólnych.

Specjalność skierowana jest do studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie leksykografii teoretycznej i praktycznej.

II semestr studenci spędzają za granicą na uniwersytecie partnerskim, który organizuje wspólne zajęcia dla studentów EMLex, studiujących na uniwersytetach należących do konsorcjum. W przypadku, gdy II semestr dla wszystkich studentów organizowany jest na Uniwersytecie Śląskim, studenci spędzają III semestr na dowolnie wybranym uniwersytecie partnerskim. W tym celu potrzebne jest uzyskanie stypendium (np. Erasmus+). Stypendyści Erasmus Mundus otrzymują dofinansowanie pobytu zagranicznego w ramach grantu.

Dzięki zajęciom wynikającym z programu kształcenia absolwent zna zasady warsztatu leksykografa i potrafi stosować najnowoczesniejsze techniki komputerowe. Jest przygotowany do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych w zakresie zestawiania słowników tradycyjnych i elektronicznych, począwszy od opracowania koncepcji do jej (także technicznej) realizacji. Posiada kompetencje przydatne w pracy redakcyjnej, selekcji i opracowywaniu danych, pracy z korpusami, bazami danych itp. oraz w zakresie doskonalenia zawodowego. Jego wiedza i umiejetności są przydatne także w pracy w sektorze edukacyjnym, w mediach i instytucjach kulturalnych. Dzięki temu, że program studiów obejmuje szereg zagadnień z zakresu językoznawstwa, wykształcenie absolwenta ma solidną bazę teoretyczną, która umożliwia mu podjęcie pracy o charakterze naukowym. Wykształcenie uzyskane w ramach specjalności Europejskie studia leksykograficzne wyróżnia absolwenta w skali kraju jako filologa z przygotowaniem leksykograficznym.


Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia EMLex mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra na kierunkach filologicznych lub na kierunku: lingwistyka stosowana. Wymagany poziom znajomości j. niemieckiego i angielskiego: B1 (j. angielski) i B2 (j. niemiecki) lub B2 (j. angielski) i B1 (j. niemiecki). Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs dyplomów oraz rozmowę kwalifikacyjną na temat zainteresowań związanych z zakresem studiów. W przypadku kandydatów o niepoświadczonej znajomości w/w języków sprawdzany jest także poziom językowy.

Limit: 30 miejsc
Liczba miejsc dla osób studiujących drugi kierunek: bez ograniczeń, w ramach limitu.
Uwaga:
30 miejsc to limit dla całego konsorcjum EMLex. W ramach limitu część miejsc przeznaczona jest dla stypendystów Erasmus Mundus

Program studiów

I semestr

Pierwszy semestr studiów obejmuje moduły podstawowe:
B1 (e-learning) oraz B2 – ogólne zagadnienia z zakresu leksykografii
B3 – praktyczna nauka języków obcych, moduł z obszaru nauk społecznych

II semestr

Drugi semestr studiów obejmuje moduły uzupełniające (A1-A9) prowadzone na uniwersytecie gościnnym przez wykładowców z uniwersytetów i instytucji współtworzących EMLex. Zajęcia odbywają się z reguły w tygodniowych blokach. Ich tematyka obejmuje m.in. następujące zagadnienia: badanie słowników/metaleksykografia, historia leksykografii, typologia słowników, funkcje słowników, słowniki elektroniczne i tradycyjne, leksykografia pedagogiczna, badanie użycia słowników i potrzeb użytkowników, leksykografia specjalistyczna, terminologia i terminografia, leksykografia komputerowa, warsztat leksykograficzny, narzędzia leksykograficzne.

III semestr

Trzeci semestr studiów obejmuje moduły specjalistyczne:
V1 moduł praktyczny – studencka praktyka zawodowa
V2 (e-learning + zajęcia tradycyjne) i V3 – wybrane zagadnienia leksykografii i językoznawstwa

IV semestr

Ostatni semestr poświecony jest na przygotowanie pracy magisterskiej. Stypendyści Erasmus Mundus piszą pracę magisterską po angielsku lub po niemiecku. Pozostali studenci mogą pisać pracę po angielsku, po niemiecku lub po polsku.

Katalog przedmiotów

Skrócony opis studiów w języku niemieckim / Kurzbeschreibung des Studiengangs

Skrócony opis studiów w języku angielskim / short description

Szczegółowy opis modułów w języku niemieckim / Modulbeschreibungen

Szczegółowy opis modułów w języku angielskim / module descriptions